Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Contact

Colofon

Kerst- en nieuwjaarswensen (dec 2010/jan2011)

Zeven pakjes onder een kerstboom
Het is een jaarlijks terugkerend en vertrouwd ritueel. Een kerstboom en daaronder… pakjes. Ook onderwijsland ontsnapt er niet aan.

Pakje één is een blikje pedagogische basiskennis voor alle bij het onderwijs betrokken beleidsmensen. Ons onderwijs gaat momenteel nog veel te veel gebukt onder het pedagogische dirigisme van een hele verzameling ”pedagoochelaars” die er telkens weer in slagen om vanuit hun “Brusselse” ivoren toren hun onkunde uitgebreid te etaleren. Na meer dan 25.000 mails weet ik dat een overgrote meerderheid van de Vlaamse leerkrachten geenszins tevreden is over het huidige beleid.

Pakje twee is een feestelijk versierde fles met bubbels. Deze fles zit boordevol vertrouwen in de pedagogische bekwaamheid van de Vlaamse leerkrachten. Dit pakje is speciaal bestemd voor alle inspectieleden. Inspectieleden moeien zich beter minder met de pedagogische aanpak, besteden beter wat minder aandacht aan de “verleuking” van ons onderwijs en de “knuffelpedagogie”. Inspectieleden moeien zich beter wat meer met de wetenschappelijke onderbouwing van hun hersenspinsels.

Pakje drie is een pakket aandacht voor de talenten van elke leerling en hoe we die leerling het best kunnen laten openbloeien . De gelijke behandeling van ongelijke kinderen is nefast voor een grote groep leerlingen. Competentiegericht onderwijs spreekt de sterke leerlingen aan onder hun mogelijkheden en de minder sterke leerlingen boven hun mogelijkheden. Elke leerling(e) heeft recht op onderwijs en algemene vorming in een op zijn/haar maat gesneden onderwijs.

Pakje vier is een doos met een gezonde portie aandacht voor de taalproblemen van allochtone leerlingen. Het rendement van alle tot op heden uitgevoerde experimenten en andere proeftuinperikelen is te laag en al deze experimenten werden ook nooit op een wetenschappelijk verantwoorde manier onderbouwd. Voor veel allochtone leerlingen is Nederlands of Frans een taal die helaas beperkt blijft “entre les murs … de l’ école”.

Pakje vijf bevat een boek. Een boek met als titel: “Basisregels voor een degelijke schooldoorlichting” zit vol nuttige tips zoals: vermijd om van de controle een “momentopname” te maken. Spits de controle toe op de output, de leerresultaten op het einde van het basisonderwijs, het einde van het secundair onderwijs, …. en beloon niet automatisch scholen met een competentiegerichte (leraren)opleiding met de beste score.

Pakje zes bevat ook een boek. Dit boek is bestemd voor alle schooldirecteurs (die liever de titel van “manager” voeren). De titel van dit interessante werkje luidt: “Maak van het Vlaamse onderwijs geen Fortis-verhaal”. Als een rode draad loopt doorheen het boek de wens van de auteur, van heel veel Vlaamse leerkrachten en leerlingen om van hun diploma geen waardeloos aandeel te maken. Ook hier leeft bij heel wat mensen de vraag: “Wie had voorkennis? Wie verhinderde – uit eigenbelang – de bekendmaking van de werkelijke toestand?

Pakje zeven tenslotte bevat mijn beste onderwijswensen voor 2011. Ik wens iedereen veel pedagogisch plezier en arbeidsvreugde in een leerlinggericht en leerkrachtgestuurd onderwijs met als motto: “Laat kwaliteit blijvend primeren op kwantiteit”.
(Marc Hullebus)

Boekenbeurs 2008 - Antwerpen

De eerste 30 personen die een mail met als onderwerp “onderwijsdebat 2008” opsturen naar Academia Press (via www.academiapress.be) ter attentie van Marijke Vansteenkiste, krijgen gratis toegangskaarten voor de komende boekenbeurs toegestuurd.
In deze mail duidelijk naam en adres vermelden alsook of je 1 of 2 kaarten wenst.
Met dank aan Marijke Vansteenkiste en Academia Press.

Comprehensief onderwijs

“Massa ontstaat ook wanneer het bewustzijn dat ieder mens en ieder menselijk product uniek is, vervaagt en alles en iedereen vervlakt tot gebruiksvoorwerp.”
(met dank aan Walter Benjamin en Geert Mak).

Comprehensief onderwijs streeft ernaar om binnen de eerste graad van het secundair onderwijs (en liefst ook nog met inbegrip van het eerste jaar van de tweede graad) de schotten tussen ASO, TSO en BSO neer te halen. Eenzelfde opleiding voor alle 12- tot 15-jarigen dus.

Hierbij toch enkele bedenkingen:

Comprehensief onderwijs gaat uit van een gelijke behandeling van ongelijke leerlingen. Wat dan met de erkenning van elke leerling als uniek en met eigen interesses en talenten? Ook dient hierbij opgemerkt dat het hier gaat om een van hogerhand OPGELEGDE gelijke behandeling voor ongelijke leerlingen.

Te pas en te onpas word je met Finland als voorbeeld om de oren geslagen. Maar Finland is ook het land van:
· kleine klassen,
· ouderwets lesgeven,
· pedagogische vrijheid voor de universitair geschoolde leerkracht,
· apart onderwijs voor moeilijke leerlingen.

Ook Groot-Brittannië en de Verenigde Staten worden vaak als voorbeeld aangehaald, waarbij men gemakshalve “vergeet” dat comprehensief onderwijs enkel ingevoerd werd in “public schools” en dat deze opgelegde onderwijsmethode de vlucht naar “private schools” mede verklaart (waar men deze methode niet aanhangt).

Onderwijs moet ruimte geven aan het talent van elke leerling, waarbij goed onderwijs probeert om dat talent zo snel mogelijk op te sporen en te begeleiden (via goede vakscholen voor technisch aangelegde 12-jarigen) – want leerlingen met praktische in plaats van theoretische vaardigheden moeten zo snel mogelijk naar een aangepaste leerroute (zo voorkom je hoge schooluitval).

Het is een misvatting te denken dat zwakke leerlingen zich optrekken aan sterke leerlingen. De meesten haken af. Wat is dan comprehensief onderwijs concreet? Een methode waarbij sterke leerlingen onder hun niveau en zwakkere leerlingen boven hun niveau worden aangesproken. De reactie hierop van de voorstanders van comprehensief onderwijs is dan: binnenklasdifferentiatie (wat een eufemisme is voor een verkapte vorm van ASO/TSO/BSO).

Er wordt – eens te meer – geen rekening gehouden met de leerkracht op de werkvloer die deze methode moet realiseren. Navraag leert dat leerkrachten TSO/BSO het niet eens zijn met deze opgelegde brede & theoretische basisvorming. Navraag leert ook dat prof. Ides Niçaise en prof. Nico Hirtt (voorstanders van comprehensief onderwijs) bij hun onderzoek GEEN ENKELE Vlaamse leerkracht hieromtrent bevraagd hebben.

Opgelegd comprehensief onderwijs kiest ook voor een opgelegde pedagogische methode van competentiegericht onderwijs, met een scheefgegroeide verhouding tussen EN vaardigheden EN kennis EN attitudes – waarbij “correct is altijd beter dan fout” overboord wordt gegooid.

O-zon-deelname aan de Gentse Feesten debatten

Lees hier binnenkort meer over de O-zon-deelname aan de Gentse Feesten debatten omtrent "Sociale ongelijkheid in het onderwijs, de school van de ongelijkheid?"