U bevindt zich hier:

Proefdruk manifest

Ontscholing

Oproep Marc Hullebus

Indicatoren

Prof. Jaap Dronkers

Ontscholingsdiscours

Getuigenissen

Enkele reacties

Minister Vandenbroucke

Debat in 'KLASSE'

Ontscholer Laevers

Reactie van neerlandici

Talenplan

Nederlands Planbureau

Prof. Wim Rietdijk

Karl Dittrich

Minimale leiding

Telling lessons

Beter Onderwijs Nederland

Franse Refondation-ecole

Laevers & CEGO

Oproep politici

Taaldossiers onderwijskrant

O-zonberichten

Inclusie-petitie

O-zon manifest

Onderwijskrant 151

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Contact

Colofon

KLASSE & Jan T’ Sas verzwijgen debat in ‘KLASSE’ en sluiten vlug forum & poll na vele sympathiebetuigingen voor Hullebus

Raf Feys en Noël Gybels


1 KLASSE verzwijgt debat

KLASSE was in het verleden steeds de spreekbuis van de vele ontscholers en van het doorhollingsbeleid. Alle kritische geluiden over de ontscholing van het onderwijs werden genegeerd. Wij en vele anderen deden dan ook geen pogingen meer om onze standpunten en reacties naar KLASSE te sturen. We voorspelden al op 29 november dat KLASSE zijn best zou doen om het debat te verdoezelen en eventueel te ontzenuwen.

In een eerste reactie probeerde de eindredacteur van KLASSE via een vlugge reactie in ‘De Standaard’ het debat in de kiem te smoeren en de oproep van Hullebus als simplistisch voor te stellen. De neerlandicus Jan T’Sas weet dat de kritiek op de vage en controversiële eindtermen en op de modieuze taalmethodieken o.a. ook gericht is aan het adres van de Antwerpse professoren Daems en Rymenam waarmee hij parttime samenwerkt. Enkele maanden geleden nog poneerde Rita Rymenam in de kranten dat volgens de neerlandici de grammatica perfect overbodig was.

Jan T’Sas wuifde de kritiek op het ontscholingsdiscours van de hand. Hij schetste vooreerst een karikatuur van het uitgebreide standpunt van Hullebus: “Leraar Hullebus klaagt aan dat er in het onderwijs te veel aandacht gaat naar vaardigheden, en te weinig naar kennis”. Van een neerlandicus als T’Sas verwacht je toch dat deze een tekst kan lezen en objectief synthetiseren; uit de vele reacties van de lezers van Hullebus’ boodschap blijkt dat deze gelezen hebben dat dat Hullebus het heeft over een algemene daling van het niveau van het onderwijs. Hullebus vermeldt b.v. ook uitdrukkelijk de achteruitgang van de rekenvaardigheid, de schrijfvaardigheid … Nadat T’Sas het breed betoog van Hullebus simplistisch heeft samenvat, beschuldigt hij Hullebus van simplificering. T’Sas schrijft: “Hullebus stelt de zaken te simplistisch voor. Er bestaat wel degelijk een goede didactiek die leraren toestaat kennis en vaardigheden te integreren, die leerlingen gemotiveerd tot kennis doet komen via vaardigheden en inzicht. Die integratie, dat is modern lesgeven. Aleeen wordt het nog onvoldoende toegepast (DS, 4 december 2006).

De KLASSE-redactie opende een forum over deze kwestie en plaatste er onmiddellijk een lang interview op met minister Vandenbroucke waarin deze de stelling omtrent de daling van het niveau al vlug van de hand wuift. Op de poll hieromtrent van KLASSE bleek al vlug na een paar dagen dat 85 % verklaarde akkoord te gaan met de oproep van Hullebus. We probeerden ook onze stem uit te brengen en een eigen reactie te laten opnemen, maar dan bleek dat zowel de poll als het forum al afgesloten waren.

Op vraag van Hullebus had KLASSE begin december belooft om in het januarinummer de nodige aandacht aan zijn oproep te besteden. Enkel weken later stuurde KLASSE een bericht naar Hellebus waarin stond dat de bijdrage over dit thema eerder beperkt zou zijn. In KLASSE nr. 171 werd de oproep van Hullebus slechts in een paar lijntjes vermeld bij de andere binnengekomen reacties. KLASSE vermeldt uiteraard ook de uitslag niet van de poll.

Hoofredacteur Bormans en eindredacteur Jan T’Sas proberen aldus het debat te verdoezelen en in een slecht daglicht te stellen. Tegelijk zette Jan T’Sas zijn tegenactie verder met een uitgebreide reactie in het tijdschrift ‘Taalschrift’ en dit op 20 december. Hierin schetste hij opnieuw een karikatuur van de oproep van Hullebus en van de velen die ermee sympathiseren. Volgens hem gaat het in het debat in Vlaanderen (en in Nederland) enkel om de kritiek dat er te weinig kennis is en te veel vaardigheden en die kritiek gaat uit van de zgn. ‘kennislobby’. Vóór de jaren negentig moesten de leerlingen volgens de eindredacteur van KLASSE enkel kennis slikken, puur geheugenwerk … Daarna probeert hij de gecontesteerde eenzijdige visie op taaldidactiek die veel neerlandici in het verleden verkondigden goed te praten. Taalschrift is een tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Taalunie waarvan T’Sas de hoofdredacteur is (zie Internet). Het is bekend dat de Vlaamse kopstukken binnen de Taalunie (Jaspaert en Vanden Branden van NT2-Leuven, de Antwerpse neerlandici Daems, T’Sas, Rymenans en de Gentse neerlandici Soetaert en Mottart al vele jaren modieuze en eenzijdige opvattingen over het taalonderwijs propageren. Ze zijn medeverantwoordelijk voor de vage en gecontesteerde eindtermen en voor de polarisering tussen kennis en vaardigheden. In de taaldossiers van Onderwijskrant hebben we dit uitvoerig toegelicht. In een bijdrage verderop wordt de Taalschriftbijdrage verder toegelicht.